Tarcza Antykryzysowa (2) – wsparcie z ZUS.

Od dnia 1 kwietnia obowiązują nowe ulgi związane z szeroko rozumianą Tarczą Antykryzysową. Z powodów technicznych w obecnej chwili są znaczne problemy z dostaniem się na stronę ZUS, zatem publikujemy kopię informacji. Pod artykułem znajdują się linki do pobrania formularzy dokumentów bezpośrednio z naszego portalu.

Stan na 1 kwietnia 2020.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące

Dla:

 • przedsiębiorców zgłaszających do 9 osób,
 • przedsiębiorców niezatrudniających nikogo.

Warunek:

 • dotychczas terminowo opłacane zobowiązania i we właściwych wysokościach
 • DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OPŁACAJĄCYCH SKŁADKI TYLKO ZA SIEBIE! – przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681
 • prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutym br.

Należy złożyć wniosek do ZUS wraz z informacjami wymaganymi w zakresie pomocy publicznej maksymalnie do 30 czerwca 2020.

Dokumenty i więcej informacji na stronie ZUS

Świadczenie postojowe

Dla wykonawców:

 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło.

Warunki:

 • Umowa musi być zawarta przed 1 lutego br.
 • Wykonanie umowy musi być niemożliwe w całości lub w części.
 • Wykonawca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń (np. z umowy o pracę czy z działalności gospodarczej).

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł.
Jeśli wykonawca zarabiał do 1299,99 zł w poprzednich miesiącach to świadczenie przysługuje w kwocie tego zarobku.

Należy złożyć wniosek do zleceniodawcy wraz z oświadczeniem o braku innego tytułu do ubezpieczeń.
Zleceniodawca przesyła wniosek do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek i więcej informacji na stronie ZUS.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, którzy nikogo nie zatrudniają.

Warunki:

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.
  NIE MOŻNA ZAWIESIĆ.
 • przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano  w miesiącu poprzedzającym i nie przekroczył przy tym kwoty nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

lub

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i zawieszenie jej 31 stycznia br.,
 • przychód w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
 • brak innego tytułu do ubezpieczeń.

Świadczenie jest jednorazowe i w wysokości 2088 zł.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek i więcej informacji na stronie ZUS.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek, których listę publikujemy za portalem ZUS:

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie.


Lista formularzy i dokumentów do pobrania z naszego portalu. Są to kopie dokumentów z platformy ZUS na dzień 1 kwietnia 2020 roku.

WNIOSEK (RDZ) o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
za marzec – maj 2020 r.

oraz
Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

WNIOSEK (RSP-D) o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Tarcza antykryzysowa.

W obliczu epidemii koronawirusa nasz rząd wprowadza liczne zapowiedzi ułatwień finansowo fiskalnych. Tarcza antykryzysowa ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorstw przez skutkami pandemii. Jednakże na obecną chwilę, tylko kilka konkretów ujrzało światło dzienne. Przedstawiamy je w skrócie.

ZUS

1.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły.

Przysługuje przez 14 dni (nie wlicza się w pulę 60 dni w roku przysługujących na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia) w wysokości 80% podstawy wymiaru. Dotyczy dzieci poniżej 8 roku życia. Przysługuje osobom opłacającym składkę na ubezpieczenie chorobowe to znaczy pracownikowi pracującemu na umowę o pracę, przedsiębiorcy dobrowolnie opłacającemu za siebie składkę na chorobowe, osobie pracującej na umowę zlecenia, za którą dobrowolnie odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe.
Należy złożyć wniosek do pracodawcy, a w przypadku przedsiębiorcy do ZUS.

2. Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową 14-sto dniową kwarantanną po przekroczeniu granicy

Przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym. Wynagrodzenie za czas choroby  wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa oświadczenie. Dotyczy to osób, które odbywają obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy państwowej, która rozpoczęła się po 15 marca 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny do swojego pracodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS.

3. Odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

Dotyczy przedsiębiorców, którzy ze względu na panującą sytuację wywołaną koronawirusem mają problemy z opłaceniem bieżących składek.  Formy pomocy:

 • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
 • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Należy wypełnić w tym celu wniosek i przesłać go do ZUS. We wniosku należy uzasadnić w jaki sposób koronawirus wpłynął na sytuację finansową przedsiębiorcy i niemożność opłacenia składek. Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego). Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS. Jeśli w ciągu 3 miesięcy sytuacja przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, można wystąpić z wnioskiem o renegocjację umowy.

PODATKI CIT

1. Przesunięcie terminu składania deklaracji i wpłaty podatku dochodowy od osób prawnych (CIT)

Zostały przesunięte terminy składania składek.

 • do 31-05-2020 dla „zwykłych” przedsiębiorców,
 • do 31-07-2020 dla działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Tekst rozporządzenia dostępny tutaj

O dalszych ulgach i tarczy antykryzysowej będziemy informowali na bieżąco.

Grafika: Background vector created by macrovector – www.freepik.com