JPK V7 – nowe obowiązki podatników VAT od 1 października 2020 roku.

Ministerstwo Finansów wprowadza nowe obowiązki dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku VAT od 1 października 2020 roku. Dotychczasowe deklaracje VAT-7 oraz JPK-VAT zostaną zastąpione jedną deklaracją JPK V7.

Sama deklaracja będzie się składać z części ewidencyjnej, podobnej do obecnego pliku JPK-VAT oraz z części deklaracyjnej, w której znajdować się będą pozycje wykazywane dotychczas w deklaracji VAT.

Do struktury pliku wprowadzone zostaną dodatkowe oznaczenia,  w szczególności dla transakcji wrażliwych, które mają się przyczynić do zwiększenia skuteczności aparatu kontrolnego w wykrywaniu oszustw podatkowych.

Sam plik JPK V7  będzie występować w wersji dla podatników rozliczających się miesięcznie (JPK V7M) oraz dla tych, którzy rozliczają się kwartalnie (JPK V7K).W tym drugim przypadku należy zwrócić uwagę, że obowiązek wysyłania tego pliku jest co miesiąc. Jak do tego pory do 25 dnia następnego miesiąca.

Pozostają jednak w obiegu pozostałe deklaracje VAT, które do tej pory również były wysyłane. Są to:

 • VAT-12,
 • VAT-8 i VAT9M,
 • VAT-10,
 • VAT-14.

Zostaną zlikwidowane dodatkowe załączniki, które do tej pory funkcjonowały (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT).

Najważniejsze zmiany, jakimi zostaną obciążeni przedsiębiorcy są związane z obowiązkiem skrupulatnego ewidencjonowania, po stronie sprzedawcy, rodzajów świadczonych usług i dostarczanych towarów. 

Ministerstwo finansów wydało broszurę,  w której uwzględnione zostało 13 grup towarów i usług wrażliwych, wobec których należy stosować oznaczenia.

Broszury dostępne do pobrania tutaj

Opis ewidencji po stronie sprzedawcy, która powinna dla umożliwienia prawidłowego zaksięgowania i przygotowania plików JPK V7 znaleźć się na fakturach VAT:

 • GTU_01 – Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_02 – Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy. 
 • GTU_03 – Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
 • GTU_04 – Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_05 – Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Załącznik do pobrania tutaj.
 • GTU_06 – Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
 • GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_09 – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
 • GTU_10 – Dostawa budynków, budowli i gruntów.
 • GTU_11 – Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
 • GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Oznaczenia sprzedanych towarów i usług będą musiały być zaewidencjonowane w pliku JPK V7 dla każdej faktury z osobna. Jeśli na fakturze będą towaru lub usługi z różnych grup, to należy oznaczyć w ewidencji oraz na fakturze wszystkie właściwe kody GTU.

Co ważne: oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Również nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (WNT i import usług).

Osobnym elementem jest oznaczenie transakcji szczególnych, które muszą być zaewidencjonowane w JPK V7

Symbole transakcji:

 • SW – Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
 • EE – Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
 • TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
 • TT-WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.
 • TT_D – Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.
 • MR_T – Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.
 • MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
 • I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
 • I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
 • B_SPV – Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.
 • B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.
 • B_MPV_PROWIZJA – Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.
 • MPP – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Dodatkowym obowiązkiem oznaczeń zostały objęte również transakcje, które są zgodne w poniższymi wytycznymi:

 • RO – Raport fiskalny,
 • WEW – Dokument wewnętrznego opodatkowania,
 • FP – Faktury do paragonu,
 • SW – Sprzedaż wysyłkowa,
 • EE – Sprzedaż usług telekomunikacyjnych, nadawczych, elektronicznych zgodnie z art. 28k ustawy o VAT
 • TP – Sprzedaż dokonana na rzecz podmiotów powiązanych zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Po stronie nabywcy również znajdują się obowiązki dodatkowego oznaczania faktur w rejestrze VAT V7, a są to:

 • MK – Zakup od podatnika stosujący metodę kasową, zgodnie z art. 21 ustawy o VAT,
 • VAT_RR – Zakup od rolnika rozliczającego się na zasadach ryczałtu, zgodnie z art. 116 ustawy o VAT,
 • IMP – Zakup w ramach importu towarów, w tym importu towarów zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Warto zatem wcześniej prześledzić transakcje sprzedaży, gdyż od 1 października będzie to obowiązkiem każdego przedsiębiorcy będącego aktywnym płatnikiem podatku VAT.

Tarcza Antykryzysowa (2) – wsparcie z ZUS.

Od dnia 1 kwietnia obowiązują nowe ulgi związane z szeroko rozumianą Tarczą Antykryzysową. Z powodów technicznych w obecnej chwili są znaczne problemy z dostaniem się na stronę ZUS, zatem publikujemy kopię informacji. Pod artykułem znajdują się linki do pobrania formularzy dokumentów bezpośrednio z naszego portalu.

Stan na 1 kwietnia 2020.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące

Dla:

 • przedsiębiorców zgłaszających do 9 osób,
 • przedsiębiorców niezatrudniających nikogo.

Warunek:

 • dotychczas terminowo opłacane zobowiązania i we właściwych wysokościach
 • DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OPŁACAJĄCYCH SKŁADKI TYLKO ZA SIEBIE! – przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681
 • prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutym br.

Należy złożyć wniosek do ZUS wraz z informacjami wymaganymi w zakresie pomocy publicznej maksymalnie do 30 czerwca 2020.

Dokumenty i więcej informacji na stronie ZUS

Świadczenie postojowe

Dla wykonawców:

 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło.

Warunki:

 • Umowa musi być zawarta przed 1 lutego br.
 • Wykonanie umowy musi być niemożliwe w całości lub w części.
 • Wykonawca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń (np. z umowy o pracę czy z działalności gospodarczej).

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł.
Jeśli wykonawca zarabiał do 1299,99 zł w poprzednich miesiącach to świadczenie przysługuje w kwocie tego zarobku.

Należy złożyć wniosek do zleceniodawcy wraz z oświadczeniem o braku innego tytułu do ubezpieczeń.
Zleceniodawca przesyła wniosek do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek i więcej informacji na stronie ZUS.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, którzy nikogo nie zatrudniają.

Warunki:

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.
  NIE MOŻNA ZAWIESIĆ.
 • przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano  w miesiącu poprzedzającym i nie przekroczył przy tym kwoty nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

lub

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i zawieszenie jej 31 stycznia br.,
 • przychód w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
 • brak innego tytułu do ubezpieczeń.

Świadczenie jest jednorazowe i w wysokości 2088 zł.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek i więcej informacji na stronie ZUS.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek, których listę publikujemy za portalem ZUS:

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie.


Lista formularzy i dokumentów do pobrania z naszego portalu. Są to kopie dokumentów z platformy ZUS na dzień 1 kwietnia 2020 roku.

WNIOSEK (RDZ) o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
za marzec – maj 2020 r.

oraz
Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

WNIOSEK (RSP-D) o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Tarcza antykryzysowa.

W obliczu epidemii koronawirusa nasz rząd wprowadza liczne zapowiedzi ułatwień finansowo fiskalnych. Tarcza antykryzysowa ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorstw przez skutkami pandemii. Jednakże na obecną chwilę, tylko kilka konkretów ujrzało światło dzienne. Przedstawiamy je w skrócie.

ZUS

1.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły.

Przysługuje przez 14 dni (nie wlicza się w pulę 60 dni w roku przysługujących na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia) w wysokości 80% podstawy wymiaru. Dotyczy dzieci poniżej 8 roku życia. Przysługuje osobom opłacającym składkę na ubezpieczenie chorobowe to znaczy pracownikowi pracującemu na umowę o pracę, przedsiębiorcy dobrowolnie opłacającemu za siebie składkę na chorobowe, osobie pracującej na umowę zlecenia, za którą dobrowolnie odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe.
Należy złożyć wniosek do pracodawcy, a w przypadku przedsiębiorcy do ZUS.

2. Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową 14-sto dniową kwarantanną po przekroczeniu granicy

Przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym. Wynagrodzenie za czas choroby  wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa oświadczenie. Dotyczy to osób, które odbywają obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy państwowej, która rozpoczęła się po 15 marca 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny do swojego pracodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS.

3. Odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

Dotyczy przedsiębiorców, którzy ze względu na panującą sytuację wywołaną koronawirusem mają problemy z opłaceniem bieżących składek.  Formy pomocy:

 • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
 • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Należy wypełnić w tym celu wniosek i przesłać go do ZUS. We wniosku należy uzasadnić w jaki sposób koronawirus wpłynął na sytuację finansową przedsiębiorcy i niemożność opłacenia składek. Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego). Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS. Jeśli w ciągu 3 miesięcy sytuacja przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, można wystąpić z wnioskiem o renegocjację umowy.

PODATKI CIT

1. Przesunięcie terminu składania deklaracji i wpłaty podatku dochodowy od osób prawnych (CIT)

Zostały przesunięte terminy składania składek.

 • do 31-05-2020 dla „zwykłych” przedsiębiorców,
 • do 31-07-2020 dla działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Tekst rozporządzenia dostępny tutaj

O dalszych ulgach i tarczy antykryzysowej będziemy informowali na bieżąco.

Grafika: Background vector created by macrovector – www.freepik.com

Zmiany w sposobie pracy ABERA Kancelaria Podatkowa Sp. z o. o. – Koronawirus.

Szanowni Państwo.

Stosując się do zaleceń władz państwowych w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem, w trosce o Państwa i nasze zdrowie oraz wspólne bezpieczeństwo, prosimy o kontaktowanie się z Kancelarią wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie, do odwołania.

Wszelkie dokumenty można dostarczać:

 • wysyłając skany na adres biuro@abera.info
 • wysyłając SMS lub MMS na telefon +48 728-877-800.
 • wrzucając do skrzynki pocztowej z numerem 5, koniecznie w kopertach.

Podjęcie takich kroków ma na celu minimalizację ryzyka, w związku z czym prosimy o wyrozumiałość, a za utrudnienia przepraszamy.

W przypadku dalszych zmian w pracy Kancelarii, będziemy Państwa niezwłocznie informować.

Z poważaniem
Zarząd Spółki Abera Kancelaria Podatkowa.

(Grafika © Maciej Frołow)

Mikrorachunek podatkowy

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.

Aby dowiedzieć się, jaki mamy przydzielony indywidualny numer rachunku, należy skorzystać z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl

Numer ten uzyskamy po podaniu własnego numeru NIP lub pesel.

Nowa ulga dla młodych – Pit 0%

Pit 0% - ulga dla młodych pracowników

Opierając się portalu www.premier.gov.pl informujemy, że od 1 sierpnia 2019 roku weszły przepisy umożliwiające zwolnienie od obowiązku opłacania podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia, które osiągają przychody ze stosunku pracy. Jest to nowa ulga dla młodych.

Są oczywiście pewne ograniczenia. Tak zwany PIT zero będzie obowiązywał tylko do osiągnięcia dochodów w ciągu roku w wysokości 85 528zł.

Co ważne. Ponieważ przepisy weszły w sierpniu to w obecnym roku podatkowym limitem jest proporcjonalnie mniejsza kwota i wynosi 35 636,67zł.

Od 1 sierpnia tego roku pracodawcy mogą nie odprowadzać składki na podatek dochodowy pracowników, których dotyczy ta ulga, jeśli ci złożą oświadczenie.

Wzór oświadczenia:  Kliknij, aby pobrać dokument.

Osoby, które nie złożą właściwego oświadczenia będą miały możliwość uzyskania zwrotu podatku wynikającego z tej ulgi przy rozliczeniu rocznym.

Niestety ulga ta nie obowiązuje osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Szkoda, bo jest to bardzo krótkowzroczne działanie obliczone na  populistyczny efekt.

Cytując za www.pit.pl

“Mając to na uwadze, wydaje się że nieobjęcie podatników do ukończenia 26. roku życia możliwością skorzystania ze zwolnienia podatkowego z tego tylko powodu, że uzyskują przychody nie na podstawie stosunku pracy czy umowy zlecenia, a w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, jest niezasadne i niesprawiedliwe.”

Ważne rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

Obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku.

Zmiana oznaczeń stawek VAT na kasie fiskalnej. Nowe rozporządzenie.

Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/zmiana-oznaczen-stawek-vat-na-kasie-fiskalnej-nowe-rozporzadzenie-2019-956382

W nowym rozporządzeniu MF z końca kwietnia 2019 roku ws. kas rejestrujących zawarto nowe wytyczne dotyczące oznaczeń literowych i ich przypisania do poszczególnych stawek podatku VAT.

1 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816).  Zapisano w nim zmianę zasad oznaczania stawek podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług. §6 ust. 1 stanowi: „Podatnicy, prowadząc ewidencję:

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

 • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
 • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
 • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
 • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
 • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
 • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

6) przedstawiają, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, o których mowa w pkt 5;”

I choć poprzednie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (utraciło moc) też wskazywało podobne oznaczenia, to pozwalało literom od „B” do „G” przyporządkować dowolnie stawki podatku VAT. Teraz w nowym rozporządzeniu MF ściśle określiło, jakiej stawce podatku przypisana jest konkretna litera.

Do 31 maja obowiązkowe oświadczenie od pracowników obsługujących kasy fiskalne

Właściciele kas fiskalnych powinni więc sprawdzić, czy oznaczenia wprowadzone do ich kas rejestrujących odpowiadają tym nowym wytycznym z rozporządzenia. Zgodnie z §59 rozporządzenia podatnik, który używał kasy fiskalnej na dzień wejścia w życie nowego rozporządzenia (czyli na 1 maja 2019 r.), może stosować dotychczasowe ustawienia do 31 lipca 2019 r. 

Dopiero od 1 sierpnia 2019 roku będzie miał obowiązek dostosowania się do nowych wytycznych w sprawie oznaczeń literowych.

 

 

Najserdeczniejsze życzenia

 • radości,

 • spokoju,

 • miłości,

 • spełnienia marzeń,

 • ciepła w rodzinnym gronie,

 • zadowolenia

 • i sukcesów zawodowych

z okazji świąt i nadchodzącego nowego roku 2019 życzą pracownicy i wspólnicy Kancelarii Podatkowej ABERA.

Czy mamy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) w ZUS?

Od 1 grudnia 2018 roku nastąpią istotne zmiany w zasadach wystawiania zwolnień lekarskich.  Lekarze będą wystawiać zwolnienia tylko przez platformę e-ZLA, która przekaże natychmiast informacje do ZUS o zwolnieniu pracownika.

W związku z tym pracownik nie ma już obowiązku osobistego przekazywania zwolnienia lekarskiego w formie papierowej pracodawcy. Jednocześnie pracodawca może się natychmiast zostać powiadomiony o czasie nieobecności chorobowej pracownika.

Czytaj dalej Czy mamy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) w ZUS?