JPK V7 – nowe obowiązki podatników VAT od 1 października 2020 roku.

Ministerstwo Finansów wprowadza nowe obowiązki dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku VAT od 1 października 2020 roku. Dotychczasowe deklaracje VAT-7 oraz JPK-VAT zostaną zastąpione jedną deklaracją JPK V7.

Sama deklaracja będzie się składać z części ewidencyjnej, podobnej do obecnego pliku JPK-VAT oraz z części deklaracyjnej, w której znajdować się będą pozycje wykazywane dotychczas w deklaracji VAT.

Do struktury pliku wprowadzone zostaną dodatkowe oznaczenia,  w szczególności dla transakcji wrażliwych, które mają się przyczynić do zwiększenia skuteczności aparatu kontrolnego w wykrywaniu oszustw podatkowych.

Sam plik JPK V7  będzie występować w wersji dla podatników rozliczających się miesięcznie (JPK V7M) oraz dla tych, którzy rozliczają się kwartalnie (JPK V7K).W tym drugim przypadku należy zwrócić uwagę, że obowiązek wysyłania tego pliku jest co miesiąc. Jak do tego pory do 25 dnia następnego miesiąca.

Pozostają jednak w obiegu pozostałe deklaracje VAT, które do tej pory również były wysyłane. Są to:

 • VAT-12,
 • VAT-8 i VAT9M,
 • VAT-10,
 • VAT-14.

Zostaną zlikwidowane dodatkowe załączniki, które do tej pory funkcjonowały (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT).

Najważniejsze zmiany, jakimi zostaną obciążeni przedsiębiorcy są związane z obowiązkiem skrupulatnego ewidencjonowania, po stronie sprzedawcy, rodzajów świadczonych usług i dostarczanych towarów. 


Ministerstwo finansów wydało broszurę,  w której uwzględnione zostało 13 grup towarów i usług wrażliwych, wobec których należy stosować oznaczenia.

Broszury dostępne do pobrania tutaj

Opis ewidencji po stronie sprzedawcy, która powinna dla umożliwienia prawidłowego zaksięgowania i przygotowania plików JPK V7 znaleźć się na fakturach VAT:

 • GTU_01 – Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_02 – Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy. 
 • GTU_03 – Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
 • GTU_04 – Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_05 – Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Załącznik do pobrania tutaj.
 • GTU_06 – Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
 • GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_09 – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
 • GTU_10 – Dostawa budynków, budowli i gruntów.
 • GTU_11 – Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
 • GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Oznaczenia sprzedanych towarów i usług będą musiały być zaewidencjonowane w pliku JPK V7 dla każdej faktury z osobna. Jeśli na fakturze będą towaru lub usługi z różnych grup, to należy oznaczyć w ewidencji oraz na fakturze wszystkie właściwe kody GTU.

Co ważne: oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Również nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (WNT i import usług).

Osobnym elementem jest oznaczenie transakcji szczególnych, które muszą być zaewidencjonowane w JPK V7

Symbole transakcji:

 • SW – Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
 • EE – Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
 • TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
 • TT-WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.
 • TT_D – Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.
 • MR_T – Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.
 • MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
 • I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
 • I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
 • B_SPV – Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.
 • B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.
 • B_MPV_PROWIZJA – Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.
 • MPP – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Dodatkowym obowiązkiem oznaczeń zostały objęte również transakcje, które są zgodne w poniższymi wytycznymi:

 • RO – Raport fiskalny,
 • WEW – Dokument wewnętrznego opodatkowania,
 • FP – Faktury do paragonu,
 • SW – Sprzedaż wysyłkowa,
 • EE – Sprzedaż usług telekomunikacyjnych, nadawczych, elektronicznych zgodnie z art. 28k ustawy o VAT
 • TP – Sprzedaż dokonana na rzecz podmiotów powiązanych zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Po stronie nabywcy również znajdują się obowiązki dodatkowego oznaczania faktur w rejestrze VAT V7, a są to:

 • MK – Zakup od podatnika stosujący metodę kasową, zgodnie z art. 21 ustawy o VAT,
 • VAT_RR – Zakup od rolnika rozliczającego się na zasadach ryczałtu, zgodnie z art. 116 ustawy o VAT,
 • IMP – Zakup w ramach importu towarów, w tym importu towarów zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Warto zatem wcześniej prześledzić transakcje sprzedaży, gdyż od 1 października będzie to obowiązkiem każdego przedsiębiorcy będącego aktywnym płatnikiem podatku VAT.